Privacy verklaring

Coretalents BV en Kerntalenten BV hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

Wij willen alles doen om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Coretalents BV en Kerntalenten BV houden zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Coretalents BV en Kerntalenten BV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@coretalents.eu Wij helpen je dan graag met verdere informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ben jij een Erkend Kerntalentenanalist of Kerntalentenanalist in opleiding, dan verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens om je op de hoogte te houden van de evolutie van onze organisatie en onze methode, en om je toe te laten deel te nemen aan onze activiteiten.

Wil jij een kerntalentenanalyse laten uitvoeren bij Coretalents of bij één van onze Erkende Kerntalentenanalisten of loopbaanbegeleiders, dan verwerken we je persoonlijke identi-ficatiegegevens en nodigen we je ook uit om een vragenlijst in te vullen betreffende wat je graag deed (of juist niet) en hoe je speelde met wat er zoal voorhanden was tijdens je kindertijd. Tijdens het daaropvolgend gesprek met de Erkende Kerntalentenanalist (uitsluitend mensen die geslaagd zijn in de examens van de opleiding - je vindt ze op onze website) zullen we dieper ingaan op je levensverhaal, je schooltijd, je werkervaringen en belangrijke gebeurtenissen en evoluties in je leven.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de toekomstige opleidingen tot Kerntalentenanalist, dan verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens om daadwerkelijk aan jouw vraag te kunnen voldoen.

Natuurlijk gebruiken wij jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen.

Verstrekking aan derden?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen en beveiligen van onze ICT-infrastructuur;
 • het verspreiden van onze nieuwsbrieven.

Met deze partijen maakten we de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

De persoonsgegevens van minderjarigen - personen jonger dan 13 jaar (België) of 16 jaar (Nederland) - worden alleen verwerkt met toestemming van één van beide ouders. Daarom wordt een kerntalentenanalyse enkel met schriftelijk medeweten van (een van beide) ouders gemaakt.

In het kader van wetenschappelijke studies rond de toepassing van de Coretalents-methode, waarborgen wij de volledige anonimisering van alle data, zodat nooit duidelijk kan worden wie achter een bepaald profiel schuilt.

Bewaartermijn

Coretalents BV en Kerntalenten BV bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en wat op grond van de wet is vereist. Dat houdt in dat we je gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk om jouw vragen over de inhoud ervan te kunnen beantwoorden.

Voor Erkende Kerntalentenanalisten bewaren we de gegevens zolang als wettelijk toegelaten is en nooit langer dan de duur van onze samenwerking.

De gegevens die wij via de loopbaanbegeleidingen in het kader van de VDAB-loopbaancheques hebben verkregen, zullen worden vernietigd op het einde van het contract tussen Coretalents en de VDAB.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Coretalents en Kerntalenten van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken de gegevens anoniem en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Alle personen die namens Coretalents en Kerntalenten van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de wettelijke verplichtingen en aan de regels zoals hierboven beschreven.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Daartoe volstaat een éénvoudig mailtje naar info@coretalents.eu Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Mogelijks vragen we je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op via info@coretalents.eu Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.